2011. URTEKO KONTUAK

2012. URTEKO KONTUAK

(2012 urteko kontuak ez ditu oraindik Osoko Bilkurak onartu: 2013ko ekainaren 25eko Osoko Bilkuran aurkeztu baziren ere, ez ziren berretsi. Dena den, aipatutako ekitaldiko kontuak gaineratzen dira, Comptos Ganberako kontu-ikuskaritzak egina du)

2013. URTEKO KONTUAK

2014. URTEKO KONTUAK

2016ko AURREKONTUA

DIRU SARRERAK

INGRESOS EUS ok

KONTZEPTUA ZENBATEKOA (€)
Zerga zuzenak 3.320.200
Zerga zeharkakoak 343.800
Tasak, Prezio Publikoak eta bestelako sarrerak 1.273.000
Transferentzia arruntak 4.589.000
Ondare eta comunal sarrerak 496.300
Inbertsioen besterentzea 21.200
Transferentziak eta kapitalaren beste sarrera batzuk 996.500
Finantza aktiboak 0
Finantza pasiboak 405.8000
DIRU-SARRERAK OSOTARA 11.445.800


GASTUAK
 

GASTOS EUSKERA ok

KONTZEPTUAK ZENBATEKOA (€)
Langileen ordainsariak 6.431.100
Ondasunen eta zerbitzuen erostea 2.591.600
Finantza gastuak 78.600
Transferentzia arruntak 498.200
Funtsa kontingentea eta ustekabeko gastuak 0
Finantza pasiboen aldaketa 419.400
Inbertsio errealak 1.398.500
Kapitalaren transferentziak 28.400
Finantza aktiboak 0
GASTUAK OSOTARA 11.445.800